Постійні комісії районної ради VI скликанняВідзнаки ради

 

 


 Докладніше


Вхід працівників

Введіть логін та/або пароль — хибні. Спробуйте еще раз.
Перенаправлення...
 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Гайворонської
районної ради
від 29 грудня 2010 року № 14

 

 

ПОЛОЖЕННЯ


п р о    п о с т і й н і

к о м і с і ї    р а й о н но ї    р а д и

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Постійні комісії районної ради (далі - постійні комісії) є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень районної ради.


1.2. Повноваження постійних комісій, порядок їх створення, обрання ліквідації або реорганізації і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламентом районної ради та цим Положенням.


1.3. Перелік постійних комісій, функціональна спрямованість їх діяльності визначаються районною радою з урахуванням галузевої структури розподілу повноважень та переліку питань, що належать до відання комісій для вирішення питань соціально-економічного та культурного розвитку району та з урахуванням питань господарського і соціально-культурного будівництва.


1.4. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.


1.5. Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення для вирішення питань.


Розділ 2. Порядок утворення і обрання постійних комісій

2.1. Постійні комісії утворюються на першій сесії з числа депутатів на строк її повноважень.

 • Протягом строку повноважень районна рада може утворювати нові постійні комісії і вносити зміни до складу утворених.
 • Чисельний склад кожної комісії визначається районною радою. Пропозиції щодо чисельного і персонального складу постійних комісій вносяться головою районної ради з урахуванням думки кожного депутата щодо роботи у тій чи іншій комісії.

2.2. Постійні комісії обираються районною радою за поданням голови районної ради у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури постійної комісії вирішуються відповідною комісією.


2.3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова, заступник голови районної ради.

 • Депутат ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради.
 • Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.


2.4. Заступник голови постійної комісії обирається з числа членів постійної комісії за поданням голови постійної комісії та вважається обраним, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу постійної комісії.


2.5. Секретар постійної комісії обирається з числа членів постійної комісії за поданням голови постійної комісії та вважається обраним, якщо за нього подано більшість голосів від загального складу постійної комісії.


2.6. У складі Гайворонської районної ради утворюються та діють такі постійні комісії:

 • з питань бюджету, фінансів, власності, економічного і соціального розвитку;
 • з питань промисловості, транспорту, зв'язку, благоустрою, будівництва та комунального господарства;
 • з питань прав людини, законності та правопорядку, гласності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів;
 • з питань торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів;
 • з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення;
 • з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології та охорони навколишнього середовища.


Розділ 3. Засідання постійних комісій

3.1. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу в квартал. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.


3.2. Постійні комісії повідомляють про дату, місце проведення та питання, що вносяться на обговорення, не менш, як за три дні до його початку.


3.3. Засідання постійної комісії є відкритим, крім випадків, коли постійна комісія прийме рішення про проведення закритого засідання у випадках, передбачених законодавством.


3.4. Засідання комісії може бути скликане також за письмовим зверненням голови районної ради або ініціативою не менше як 1/3 членів комісії.


3.5. Апарат районної ради після отримання звернення голови районної ради або ініціативи членів комісії, підписаною власноручно не менш як 1/3 її членів, зобов'язаний сповістити голову та усіх членів комісії про проведення її засідання відповідно до дати та часу, які вказані у зверненні чи ініціативі, або на іншу дату, яка не може бути пізнішою 3-х днів від дати заявленої у вказаних документах.

3.6. Голова постійної комісії скликає і веде засідання постійної комісії, дає доручення членам постійної комісії, представляє постійну комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій постійної комісії.

 • У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови постійної комісії або секретар постійної комісії.


3.7. У разі відмови від головування на засіданні комісії осіб, визначених п.3.6. цього розділу, члени комісії можуть обрати із свого складу головуючого, який наділяється правом підписання документів, ухвалених комісією. В протоколі засідання комісії вказується причина, що призвела до обрання головуючого на засіданні.


3.8. У засіданні постійної комісії можуть брати участь депутати районної ради, які входять до складу інших постійних комісій ради, а також на запрошення постійної комісії можуть брати участь представники державних, громадських органів, підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації, інші особи.
Склад запрошених осіб визначається головою постійної комісії.


3.9. Посадова особа, яку запрошено на засідання постійної комісії, у разі неможливості прибути на засідання комісії, має письмово або усно попередити про це комісію, вказавши причини відсутності та направити замість себе повноважну особу для розгляду питання.


3.10. При розгляді питань на засіданні постійної комісії може відбуватися обговорення. В обговоренні беруть участь депутати і запрошені особи. Обговорення припиняється, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу комісії.


3.11. Депутати, які входять до складу постійної комісії, зобов'язані брати участь у роботі її засідань. У разі пропуску депутатом, який входить до складу постійної комісії, протягом року більше половини засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів, відповідна постійна комісія може звернутися до ради з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.


Розділ 4. Слухання в постійній комісії районної ради

4.1. Слухання в постійній комісії районної ради є особливою формою засідання комісії за участю інших осіб, присутність яких є доцільною з метою отримання необхідної інформації, аналізу усіх можливих варіантів вирішення питання та надання обговорюваному питанню публічності у випадках, коли питання є надзвичайно складним для вирішення, а наслідки від його вирішення можуть мати значний вплив на громаду в цілому чи на окремі її частини.


4.2. Рішення за наслідками слухання не приймаються, а отримана інформація використовується для підготовки проектів документів районної ради з питань, що належать до компетенції комісії.


4.3. Слухання мають відкритий характер і у місці їх проведення забезпечується доступ громадськості, представників засобів масової інформації.


4.4. До початку слухань комісія проводить попередній аналіз напрямків вирішення питання, отримує необхідну інформацію, запрошує необхідних для участі осіб, розміщує в ЗМІ інформацію про час та місце проведення слухань, а також іншу інформацію, необхідну для успішного проведення слухань.


4.5. На слуханнях у порядку встановленому головою комісії мають право на виступ з доповіддю та брати участь в обговоренні запрошені особи та представники громадськості.


Розділ 5. Порядок денний засідання постійних комісій

5.1. Проект порядку денного засідання постійних комісій формується її головою з урахуванням питань, що готуються на розгляд поточної сесії районної ради, плану роботи комісії та пропозицій голови районної ради, виконавчого апарату, членів комісії.


5.2. Перед початком засідання постійної комісії голова або особа, що його замінює оголошує перелік питань, що пропонуються до розгляду. Кожен член комісії може пропонувати до порядку денного будь-яку кількість інших питань, які належать до її компетенції або зняти з розгляду будь-яке питання попередньо включене до проекту порядку денного.


5.3. Порядок денний вважається затвердженим, якщо проти цього не заперечує більшість членів комісії.


Розділ 6. Прийняття рішень на засіданні постійних комісій

6.1. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації у формі рішень постійної комісії.


6.2. Рішення постійної комісії приймаються більшістю голосів депутатів від загального складу постійної комісії.


6.3. Рішення постійної комісії підписує голова постійної комісії, а у разі його відсутності - заступник голови або секретар постійної комісії.


Розділ 7. Протокол засідання постійних комісій

7.1. Кожне засідання постійної комісії оформляється протоколом, який складає секретар постійної комісії.


7.2. В протоколі вказується:

 • 1) дата та місце проведення засідання комісії;
 • 2) список членів комісії, присутніх на засіданні;
 • 3) список запрошених на засідання комісії;
 • 4) перелік питань, що розглядались;
 • 5) стислий виклад перебігу, розгляду та обговорення питань;
 • 6) результати голосувань по кожному із рішень.


7.3. До протоколу у вигляді додатків можуть додаватися: доповіді, виступи, ухвалені рішення, особливі думки депутатів-членів комісії, не згодних з прийнятими рішеннями, а також стенограма засідання, якщо комісією було прийнято рішення про стенографування.


7.4. Протокол засідання постійної комісії підписують голова постійної комісії, а у разі його відсутності - заступник голови постійної комісії, та секретар постійної комісії у тижневий строк після засідання комісії.


7.5. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи вищезазначені суб'єкти повинні повідомити постійні комісії у встановлений ними строк.


7.6. Примірник протоколу, належним чином оформлений та підписаний, зберігається у справах постійних комісій районної ради.


Розділ 8. Спільні засідання комісій

8.1. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою голів постійних комісій, а також за дорученням ради, її голови, заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіями спільно.


8.2. Спільні засідання постійних комісій ради можуть вести голова ради, його заступник, голова постійної комісії, якому доручено проведення спільного засідання, голова постійної комісії ради, за ініціативою якої проводиться спільне засідання, або депутат ради, обраний із числа депутатів, присутніх на спільному засіданні.

 • Протокол спільного засідання постійних комісій ради веде секретар засідання, обраний із числа депутатів, присутніх на спільному засіданні.
 • Спільне засідання постійних комісій ради правомочне, якщо в його роботі бере участь більшість депутатів від загального складу кожної постійної комісії ради, які проводять спільне засідання.


8.3. Порядок проведення спільних засідань комісій має відповідати нормам, викладеним у цьому Положенні для засідання комісії.


8.4. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожній комісії.


8.5. Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувала більшість від складу в кожній комісії, що брала участь в спільному засіданні.

 • У випадку, коли результати голосування по окремому чи усім рішенням по різних комісіях, є протилежними, оформляються окремі рішення по кожній із комісій, в порядку, встановленому цим Положенням.


8.6. Відповідальною за складання протоколу є комісія, визначена головною, або комісія, голова якої був головуючим на спільному засіданні.

 • Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на спільних засіданнях, у формі рішень підписуються головами відповідних постійних комісій.


Розділ 9. Забезпечення роботи постійних комісій

9.1. Виконавчий апарат районної ради забезпечує комісію необхідним приміщенням для проведення засідання, здійснює тиражування проектів документів, що підлягають розгляду.


9.2. За заявкою голови постійної комісії апарат районної ради забезпечує присутність на засіданні комісії відповідального працівника для надання консультативної допомоги та вирішення організаційних питань, що виникають під час проведення засідання.


Розділ 10. Права постійних комісій

10.1. Для реалізації своїх повноважень постійні комісії районної ради мають право:

 • 1) створювати зі свого складу постійні підкомісії та тимчасові робочі групи для аналізу необхідних матеріалів та підготовки проектів висновків з найбільш складних питань на розгляд комісії;
 • 2) створювати експертні групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів;
 • 3) провадити відкриті слухання в комісії, на які запрошувати керівників районної ради та райдержадміністрації, посадових осіб управлінь та відділів виконкому, підприємств, установ та організацій, що знаходяться на території районної ради з питань, що належать до компетенції місцевого самоврядування та відповідної комісії районної ради;
 • 4) запрошувати на засідання комісії відповідних посадових осіб для розгляду питань, що належить до відання комісії;
 • 5) вносити пропозиції щодо проведення позачергової сесії районної ради, вносити пропозиції до порядку денного сесії районної ради, визначати доповідачів та співдоповідачів;
 • 6) виступати з доповіддю, співдоповіддю та в обговоренні від комісії під час розгляду будь-яких питань на сесії районної ради, що має пряме чи опосередковане відношення до відання комісії;
 • 7) підтримувати зв'язки з відповідними постійними комісіями обласної ради, інших місцевих рад, делегувати своїх представників до складу офіційних делегацій, що направляються з візитами до інших місцевих рад, Верховної Ради України тощо;
 • 8) виступати організатором чи брати участь у роботі конференцій, семінарів, "круглих столів", інших публічних заходів, що стосуються компетенції комісії.


Розділ 11.Основні функції постійних комісій

11.1. Основними функціями постійної комісії з питань бюджету, фінансів, власності, економічного і соціального розвитку є:

 • підготовка за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або з власної ініціативи рекомендацій з питань бюджету, соціально-економічного і культурного розвитку району та спільної власності;
 • розгляд щорічних програм соціально-економічного і культурного розвитку району, стратегічні, цільові, регіональні районні програми у частині їх фінансового забезпечення та впливу на збільшення надходжень до бюджету району;
 • попередній розгляд проекту бюджету, аналіз виконання районного бюджету, звіту про виконання бюджету та підготовку відповідних висновків;
 • погодження розподілу переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між бюджетами місцевих рад;
 • подання раді пропозицій з питань розвитку та управління спільною комунальною власністю територіальних громад сіл, селищ та міста району;
 • контроль за ефективністю використання майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад району;
 • робота по виявленню додаткових надходжень до бюджету, збільшенню доходної частини бюджету, по економному витрачанню бюджетних коштів;
 • участь у проведенні експертизи регіональних програм;
 • підготовка інших питань бюджету, фінансів, власності, соціально-економічного розвитку, які виносяться на розгляд районної ради;
 • погодження змін до розподілу бюджетних асигнувань за обґрунтованим поданням головного розпорядника між кодами функціональної та економічної класифікації;
 • надання права фінансовому управлінню в виключних випадках залучати для покриття тимчасових касових розривів позики комерційних банків в порядку, встановленому чинним законодавством;
 • взаємодія та співпраця зі структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, відомств, інспекцій району щодо бюджету, фінансової діяльності та соціально-економічного розвитку;
 • проведення звітів на пленарних засіданнях районної ради про свою роботу;
 • здійснення контролю за виконанням рішень ради, контроль за якими покладено на комісію;
 • здійснення інших функцій відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламенту районної ради та цього Положення.


11.2. Основними функціями постійної комісії з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, екології та охорони навколишнього середовища є:

 • підготовка за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або з власної ініціативи рекомендацій з питань агропромислового комплексу та земельних відносин;
 • підготовка питань, що пов'язані з сільськогосподарським виробництвом, переробкою сільськогосподарської продукції;
 • вивчення і підготовка пропозицій щодо розвитку матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва;
 • підготовка пропозицій щодо вирішення відповідно до законодавства питань регулювання земельних і майнових відносин за участю керівників відповідних господарств;
 • вивчення і підготовка питань про стан та розвиток агропромислового комплексу району, участь у підготовці звітів про виконання прийнятих відповідних районних програм, підготовка висновків з цих питань, виступів на сесіях районної ради;
 • попередній розгляд відповідних розділів проектів соціально-економічного розвитку, бюджету району, підготовка висновків по них та передача їх до постійної комісії з питань бюджету, фінансів, власності, економічного і соціального розвитку;
 • підготовка та попередній розгляд питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного значення, а також скасування такого дозволу;
 • розгляд пропозицій з питання охорони навколишнього середовища, виконання природоохоронного законодавства, раціонального використання природних ресурсів;
 • розгляд пропозицій щодо вирішення питань регулювання земельних відносин;
 • попередній розгляд інвестиційних програм потенційних орендаторів земельних ділянок - земель запасу, резерву та земельних часток (паїв);
 • розробка та передача на розгляд сесії районної ради програм подальшого реформування сільськогосподарських підприємств у більш прибуткові та конкурентноздатні на основі приватної власності на землю і майно;
 • вивчення і підготовка пропозицій щодо стану забруднення атмосфери, водних басейнів, радіоактивного фону;
 • попередній розгляд проектів програми з питань екології, раціонального використання природних ресурсів, благоустрою, розвитку населених пунктів;
 • участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля;
 • підготовка пропозицій по організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду районного значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
 • підготовка рішень на розгляд сесії з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених законодавством;
 • здійснення контролю за виконанням рішень ради, контроль за якими покладено на комісію;
 • проведення звітів на пленарних засіданнях районної ради про свою роботу;
 • здійснення інших функцій відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламенту районної ради та цього Положення.


11.3. Основними функціями постійної комісії з питань промисловості, транспорту, зв'язку, благоустрою, будівництва та комунального господарства є:

 • попередній розгляд програм соціально-економічного розвитку району та заслуховування звітів про їх виконання з питань, що належать до її компетенції;
 • вивчення та підготовка за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або за власної ініціативи питань про стан та розвиток промисловості, транспорту, зв'язку, благоустрою, будівництва та комунального господарства;
 • вивчення рівня та якості послуг електро-та поштового зв'язку, радіофікацій та телекомунікацій;
 • здійснення аналізу діяльності промислових підприємств, транспорту та комунального господарства на території району, підготовка висновків та рекомендацій з цих питань;
 • вивчення та пропаганда позитивного досвіду роботи окремих підприємств для відновлення та нарощування обсягів виробництва, підвищення якості продукції;
 • попередній розгляд відповідно до законодавства Правил забудови і благоустрою населених пунктів;
 • вивчення і пропаганда позитивного досвіду з питань благоустрою, розвитку населених пунктів та впровадження його в районі;
 • розгляд та підготовка пропозицій з питань розвитку житлово-комунального господарства та поліпшення роботи у цій галузі.
 • здійснення контролю за виконанням рішень ради, контроль за якими покладено на комісію;
 • проведення звітів на пленарних засіданнях районної ради про свою роботу;
 • здійснення інших функцій відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламенту районної ради та цього Положення.

11.4. Основними функціями постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення є:

 • підготовка за дорученням районної ради, голови, заступника голови районної ради або за власною ініціативою рекомендацій з питань освіти, культури, спорту, туризму, праці, охорони здоров'я, соціальної політики;
 • попередній розгляд проектів програм з питань культури, освіти, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення та відповідних розділів бюджету, підготовка висновків по них і подання їх до постійної комісії з питань бюджету, фінансів, власності, економічного і соціального розвитку;
 • вивчення та підготовка на розгляд сесії питань про стан та розвиток в районі освіти, культури, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення;
 • підготовка пропозицій щодо створення умов для розвитку культури, спорту, освіти, охорони здоров'я;
 • підготовка і попередній розгляд питань, пов'язаних з молодіжними проблемами, які виносяться на розгляд районної ради або її президії;
 • підготовка пропозицій щодо поліпшення стану освіти, культури, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення;
 • розробка проектів рішень ради з питань освіти, культури, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення;
 • здійснення контролю за виконанням рішень ради, контроль за якими покладено на комісію;
 • проведення звітів на пленарних засіданнях районної ради про свою роботу;
 • здійснення інших функцій відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламенту районної ради та цього Положення.

11.5. Основними функціями постійної комісії з питань прав людини, законності та правопорядку, гласності, взаємодії з громадськими формуваннями, регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів є:

 • підготовка за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або з власної ініціативи рекомендацій з питань, пов'язаних з діяльністю ради, додержанням норм депутатської етики, виконанням депутатами рішень ради та її органів;
 • підготовка пропозицій щодо заснування засобів масової інформації, призначення і звільнення їх керівників;
 • попередній розгляд рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до них та інших добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;
 • підготовка та попередній розгляд рішень про звернення до суду з питань визначення незаконними акти місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної та місцевих рад;
 • підготовка висновків з питань дострокового припинення повноважень депутата районної ради;
 • здійснення аналізу щодо участі депутатів у роботі сесій районної ради, постійних комісій та інших комісій районної ради, до складу яких їх обрано, подання своїх пропозицій цих питань голові районної ради або районній раді;
 • підготовка та попередній розгляд рішень стосовно протестів, подань та приписів прокурора району на рішення районної ради та з інших питань діяльності ради;
 • попередній розгляд кандидатур осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, підготовка висновків з цих питань;
 • погодження статутів підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ і міста району;
 • здійснення контролю за виконанням рішень ради, контроль за якими покладено на комісію;
 • проведення звітів на пленарних засіданнях районної ради про свою роботу;
 • здійснення інших функцій відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламенту районної ради та цього Положення.

11.6. Основними функціями комісії з питань торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів є:

 • підготовка за дорученням ради, голови, заступника голови районної ради або з власної ініціативи рекомендацій з питань торгівлі, побутового обслуговування населення, споживчого ринку та регуляторної політики;
 • підготовка пропозицій щодо покращення стану справ у сфері торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення району;
 • перевірка разом з відповідними службами райдержадміністрації, податковою інспекцією, санітарними та іншими службами роботи підприємств торгівлі та побутового обслуговування всіх форм власності, внесення пропозицій по покращенню їх роботи;
 • підготовка та попередній розгляд питань, що стосуються роботи торгівлі, побутового обслуговування, захисту прав споживачів та регуляторної політики;
 • підготовка рішень на розгляд сесії ради з питань торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів;
 • вивчення стану дотримання всіх норм і стандартів згідно з чинним законодавством у переробній промисловості, торговельному та побутовому обслуговуванні;
 • оприлюднення проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, а також проведення відкритих обговорень за участю представників громадськості з питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю;
 • недопущення прийняття регуляторних актів, які є непослідовними або не узгоджуються чи дублюють діючі регуляторні акти;
 • забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта;
 • встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та до здійснення відстежень результативності регуляторних актів;
 • здійснення контролю за виконанням рішень ради, контроль за якими покладено на комісію;
 • проведення звітів на пленарних засіданнях районної ради про свою роботу;
 • здійснення інших функцій відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламенту районної ради та цього Положення.


______________________

ВАЖЛИВО!


© 2015. Гайворонська районна рада